بر خلاف بعضی از خبرهای سیطره ی ارتش بر مناطق گازی نفتی صحرای سوریه ؛ همچنان وحوش دواعش در منطقه حضور دارند ...

خبرهایی از محاصره ی جبل شاعر و .... بود ولی سیطره کامل نیست ...

 

در تازه ترین اخبار درگیریهای ارتش سوریه با تروریستهای داعش در صحرای سوریه ؛ ارتش با کمک دفاع وطنی موفق شد بر جبل زمله المهر وحقل المهر و روستای جحار و نقطۀ 802 مسلط شود و وحوش داعش را این مناطق به عقب براند ...

خبر دیگری نیز از پیشروی ارتش به سمت حقل حیان در شمال غرب جبل شاعر مخابره شد که در درگیریهای ذکر شده 3 خودوری داعش منهدم و بیش از 20 نفر به هلاکت رسیدند .

 

homs_desert_2.jpg