در ادامه پیشرویهای ارتش سوریه در صحرای حمص؛ تدمریه-جباب حمد- خلیلیه و تعدادی از بلندیهای اطراف آن آزاد شدند.
درگیریها ادامه دارد .