پیدا شدن بمب در هواپیمای ایر فرانس که از جزیره موریس به مقصد پاریس در حال مسافرگیری بود توسط دولت کنیا تایید شد.