وظیفه به شکست کشاندن مبادله مردم فوعه و کفریا، به گردن شماست...