ایران پهپاد های رزمی (احتمالا بصیر یا شاهد 129) خود را به گردانهای حزب الله عراق تحویل داده و اولین ویدیوی رزمی از عملیات این پهپاد در منطقه عمومی بیجی منتشر شده.