پاکسازیها به سمت هیت ادامه داره، باید منتظر باشیم و ببینم از غرب تا چه حد پیشروی در نظر گرفته شده تا بعد از اون محور پایگاه الاسد هم دست به پیشروی بزنه.