بعد از آنکه طی روزهای گذشته انصار الله برای کاهش فشار از جبهه نهم سلسله عملیاتی در جبهه ی تعز انجام داد که موجب پیروزی های قابل توجهی نیز گردید .

از جمله تصرف روستای استراتژیک هیجه العبد در جنوب تعز بر سر مسیر تدارکاتی مرتزقین به تعز که طی آن با انهدام پل ارتباطی که در این مسیر واقع بود ،عملا تدارکات نظامی به شهر تعز مختل شد.

همچنین امروز انصار الله موفق شد آخرین سنگرهای مرتزقین درشمال شهر تربه به نام الاحکوم و الاثاور در مدیریت حیفان را پاکسازی کنه.

با این پیروزی ها فشار زیادی به تدارکات مزدوران هادی در جبهه تعز وارد شد.