در کاری که برای انجامش به خدا توکل کردید اگر مانع پیش اومد ناراحت نشید، بعضی کارها ظاهرشون به صلاحه، بعضی اتفاقات باید دیرتر به وقوع بپیوندن تا مقصود مطلوب حاصل بشه.