مسلحین ساختمان باستان شناسی حلب رو منفجر کردند ...

مسلحین بارها با منفجر کردن تونلهایی که زیر ساختمان ها حفر میکنند ، ساختمان های زیادی رو منفجر کردند ...

 

حیف اوون همه آثار باستانی و تاریخی که توسط این وحشی ها داره کم کم نابود میشه ....