وقتی آسمان شب پر از ستاره میشود خجالت میکشی که به کدام ستاره اشاره کنی ..

وقتی زمین پر از گلهای زیبا میشود متحیر میشوی که کدام یک را انتخاب کنی ...

اینقدر شهدای راه عشق و عقیده زیاد شده است که انسان متحیر میماند که از کدام یک نام ببرد ؟!!

و چه خونهایی که برای این راه ریخته شد ...

و حالا خونهای ما با یکدیگر آمیخته شده است ... عراقی ، ایرانی ، یمنی ، افغانی ، لبنانی ، سوری ....یکی شدیم ...

خونهای یکی شده ای که مقدمه ای است برای روزهای روشن فرداها ..

انشاالله .