اوضاع شهر کردنشین Cizre در حال وخامته، این شهر که چند ماهه عرصه درگیری ارتش ترکیه و کردهاست این روزها با خمپاره باران و ورود تانک های ارتش به خیابانهایش به ویرانه تبدیل شده.

بسیاری از مردم که چندین هفته محاصره و درگیری رو تحمل کردن در حال خروج از شهر هستند.