ارتش سوریه و بچه های مقاومت به سرمین نزدیک شدند .

بزن بکوبیه :) همه فیض میبرند ...

قمیناس زیر فشار ارتش قرار داره ؛ مسلحین فیلون و کورین به سختی مقاومت میکنند ..