وزیر دفاع عراق با حضور در کمپ نظامی نیرویهای پیشمرگه در حومه دهوک از نیروهای شرکت کننده در عملیات آزادسازی سنجار تشکر کرد.