دقایقی پیش کامیونی که هنوز راننده آن دستگیر نشده است، با سرعت زیاد به میان جمعیتی که برای جشن روز باستیل جمع شده بودند وارد شد و طبق آمارهای اولیه 20 تا 60 نفر را زیر گرفت که تعداد زیادی از آنها کشته شده اند.

همزمان آتش سوزی کنار برج ایفل نیز گزارش شد .