آزاد شدن وائل درویش و استقبال خانواده ...

وی در ماه آگوست در پی درگیری های ارتش و مسلحین در عرسال اسیر شده بود ...