من به ارتش ملحق نشدم که برای القاعده در جنگ داخلی سوریه بجنگم!