همون شهیدی که هفته ی پیش توسط وحوش ملعون تکفیری داعش سر از بدنش جدا شد ...

ظلم هیچ وقت پایدار نمیمونه .. به شخصه دوست دارم عذاب کشیدن قاتل شهید رو در اوون دنیا با چشمام ببینم .. چه عذابی خواهد بود ... طفلکی جووون هم هست

تصویر بعدی برادر شهیده