در خبر دیگری از ریف درعا ارتش موفق شد یک خودروی متعلق به مسلحین ارتش آزاد رو در مسیر الصورة - الغاریة هدف قرار بده و در پی این حمله أحمد الجرابعة الحریری از فرماندهان مسلحین در  درعا به هلاکت رسید.

در درگیریهای ارتش در منطقه ی زبدانی ریف دمشق ، أحمد المغربی معروف به الضیغم ، فرمانده ی گردان حمزة بن عبد المطلب از توابع ارتش آزاد به هلاکت رسید.

و أبو قدامة الأرمینی یک فرمانده ی روس تبار دیگر در اطراف فرودگاه طبقه کشته شد.