ابو جمیل قطب فرمانده و مرد شماره ی دو احرار الشام در نبرد ادلب به هلاکت رسید .

الی جهنم ...

CA-ZzRYUIAAEu5W.jpg

CA9ud7SWsAAKx52.jpg