فرمانده ی مسلحین ملقب به أبو محمد در نبردهای دو روز پیش نحلایا به هلاکت رسید .