عمار ابو سریة أبو قصی فرمانده عملیات لواءالتوحید در جنوب سوریه ، طی درگیریها با رزمندگان شیعه در شیخ مسکین امروز کشته شد.

دو تا گلوله خورده وسط سینه اش.

0i0ca6otnsw12xdpkb5o.jpg

ku0pogxxi6rzyapzsp0l.jpg

 بیش از20 بمب بشکه ای شیخ مسکین رو هدف قرار داده و درگیریهای شدیدی در محله شرقی شیخ مسکین بین رزمندگان شیعه و مسلحین در جریان هست. رزمندگان میخوان دوباره شیخ مسکین رو کلا از مسلحین پس بگیرن.

/صفحه فعال سوریه