فرمانده داعش در قلمون به نام أبو طلال الحمد بر اثر ضربات ارتش در جرود فلیطه به هلاکت رسید ... این حمله به محل تجمع فرماندهان تروریستی صورت گرفت که علاوه بر أبو طلال الحمد ابومالک التلی فرمانده ی النصرو 6 نفر دیگر زخمی شدند ..

الی جهنم و بئس المسیر