محمود الاجوة أبو عبیدة معاون فرماندهی "جیش الاسلام " در نبردهای اطراف ضاحیه اسد و تل کردی دمشق به هلاکت رسید .

این شخص رییس تدارکات و لجستیک جیش الاسلام هم بود .