جانشین صدام عزت ابراهیم الدوری در منطقه حمرین ...

عکس رو استاندار صلاح الدین منتشر کرده. (مسئولیت صحتش با خودش)

...

چند تا از خبرگزاری ها از قول هادی العامری خبر زدن که عزت الدوری در پیشروی ارتش و سپاه بدر در کوه های حمرین کشته شده و این عکس ها رو هم منتشر کردن.

توی توضیحات اومده که وی با 3 دستگاه خودرو و 9 تا 15 نفر اسکورت به هلاکت رسیدن..

عکس ها و خبر ها هنوز مورد تایید نیست؛ همونجور که عکس ها و خبرهای قبلی مورد تایید نبود.

البته این سری خیلی از خبرگزاری ها این خبر رو رفتن!