ابو محمد داغستانی امیر امارت قفقاز بدست نیروهای امنیتی روسیه به هلاکت رسید .

خونش رو شناسایی و محاصره کردند و ....