با گذشت یک روز و کنار رفتن غبارهای نبرد ! ادعای دروغ مسلحین در مورد پیشروی هایشان در جنوب حلب ، در حال نمایان شدن هست .

در این کلیپ یکی از مسئولین مسلحین در حال فرار از 1070 هست که ترتیبش با SPG داده میشه !

مدرسه حکمه هم در کلیپ مشخص هست .