اطلاعات هوایی حلب همواره شاهد زد و خورد ارتش با مسلحین تروریست بوده و هست .

مسلحین دوباره امروز هجومی رو به این سمت ترتیب دادند که بعد از درگیریهای سنگین و شدید و پشتیبانی آتش توپخانه سوریه سرکوب شدند .

کشته های مسلحین 15 نفر تخمین زده شده .

همچنین مسلحین اقدام به منفجر کردن تونلی در زیر زمین ، در حد فاصل بین ساختمان اطلاعات هوایی و ساختمان میتم کردند .