شمار زیادی از مردم تل ابیض از ترس جنگ سخت و فرسایشی داعش و اکراد  ؛ به سمت مرزهای ترکیه ترکیه فرار کردند ولی طبق معمول ترکها مرز رو باز نکردند .

دواعش هم اوومدند و مردم رو به زور به شهر برگرداندند .

در زیر تصاویری از هجوم مردم به مرز ترکیه را مشاهده میکنید .