در وصف هادی باغبانی همین بس که او هادی راه کسان زیادی شد و چه خیری بهتر از هادی بودن ...

تاریخ شهادت : 28 مرداد 1392

مکان شهادت : جنوب حلب در نزدیکی تل عزان

کیفیت شهادت :

زمانی که مدافعان حریم آل خدا چراغ خاموش به دفاع از حریم می پرداختند ، رفت تا خاطرات این حماسه ها را ثبت کند و شد آنچه که باید میشد ...