میگن پات رو بذار تو سوریه یکى با خنده میگه نه ممنوعه 😁