فعلا داعش مقاومت جدی در دفاع از الباب از خود نشان نداده است.