در این روزها و شب های سرد دعا برای رزمندگان اسلام رو فراموش نفرمایید .