محور پیشرویها در منطقه الشوره، در جنوب موصل است.
گفته میشود عملیات حشد در منطقه تلعفر نیز به زودی شروع میشود.
گروه های کتائب حزب الله،‌ کتائب سیدالشهدا و حرکه شهدا در منطقه حضور دارند.