نیروهای ارتش عراق و یگان های ویژه آن در حال آماده شدن برای حمله به سجاریه مقر با سابقه داعش در شرق رمادی هستن.سیال و دینامیک بودن حرکات داعش در محدوده محور شرق رمادی- غرب حبانیه، باعث شده که نیروهای داعش در سجاریه و حصیبه هنوز توان مقاومت داشته باشن.