با آشکار شدن حضور نیروهای آمریکایی در شهر مرزی راعی و حمایت زمینی آنها از مسلحین (بخوانید تروریستها) در عملیات احتمالی به سمت الباب، بعضی گروه های مسلح که این حضور را ضد ارزشهای اسلامی! میدیدند تحت تجمعی به ابراز ناخرسندی خود از این حضور پرداختند و با انتشار ویدیوهایی از "فرار" نیروهای آمریکایی به علت این اعتراضات خبر دادند.

مسلحین در این ویدیوها با نشان دادن خودروهای پیک آپی که در حال عبور از خیابانی در راعی بودند اظهار داشتند که به زودی نیروهای آمریکایی را سلاخی خواهیم کرد.

اما ویدیوی اصلی که نشاندهنده حرکت کاروان نیروهای آمریکایی در راعی بود به وضوح نشان دهنده این هست که نیروهای آمریکایی با آرامش در حال تغییر موقعیت هستند و زمانی که کاروان آنها در حال عبور از جلوی مسلحین هست، مسلحین جرات اعتراض ندارند.

البته ذکر این نکته نیز ضروریه که در ویدیو مشاهده میشه که دو تانک ارتش ترکیه و نیروهای آموزش دیده غیر اروپایی نیز در کاروان آمریکایی ها به چشم میخوره.

اظهارات متناقض مسلحین در برخورد با غربی ها زمانی جالب میشه که بدونیم بسیاری از این گروه ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط آمریکا و غرب حمایت میشن.