علامتی روی در خانه یک مسیحی، حساسیت ها نسبت به حضور داعش در این کشور رو بر انگیخته.

داعش از این روش برای شناسایی خانه نصرانی ها در شهرهایی مثل تکریت و موصل استفاده میکنه.