در طول ۵ الی ۶ روز مناطق وسیعی از شرق حلب شامل کرم الطراب، سکن الشبابی، طریق الباب، حلوانیه پاکسازی شدند .
این مناطق با رنگ بنفش نشان داده است.
دایره قرمز:"میدان جزماتی و حلوانیه"

اکنون درگیریها در عمق غربی المیسر و جورة العواد ادامه دارد .
خبرهای پیشروی ارتش در محله الشعار، کرم قاطرجی و کرم الطحان فعلا تایید نمیشود .
درگیریها در جریان است.
مشفی العیون هنوز در کنترل مسلحین است .

نقشه با کیفیت : http://www.mediafire.com/convkey/ef88/ceevh7q38e73dvjzg.jpg