نماینده بولیوی در شورای امنیت؛
روزی کالین پاول روی همین صندلی شورای امنیت نشست و درباره عراق و در اختیار داشتنن سلاح کشتار جمعی به ما دروغ گفت ...

نماینده انگلستان در جواب به نماینده بولیوی: انگار شما از حمله آمریکا به سوریه بیشتر از حمله اسد به مسلحین ناراحت شده اید!
چقدر خودشون رو قشنگ به نفهمی میزنن! انگار نه انگار که نخست وزیر انگلستان بعد از جنگ عراق و افغانستان به دروغ گویی ها و کمبود مدارک اذعان کردند!