این تصویر توسط رسانه های غربی منتشر شده ... مربوط به آزاد سازی آمرلی هست که در اوون بیان شده که دو نیروی میلیشیای شیعه پرچم داعش رو به نشانه ی پیروزی و فتح در دست دارند ... 

نکته ی تصویر دراین هست که رسانه های غربی و مغرض با انتشار چنین تصاویری سعی در زشت و .... نشوون دادن مبارزان شیعی و به نوعی القای حس بد و بدگمانی نسبت به شیعیان در افکار مخاطب هستند . 

لازم به ذکره که بعد از فتح آمرلی و چند منطقه ی اطراف به دست مبارزان شیعی و پیشمرگه ها و ارتش و نقش کاملا مشخص ایران ؛ موج عجیب و گسترده ای در بیشتر رسانه های انگلیسی زبان به راه افتاد و هنوز هم هست که این پیروزی را با تبلیغات دروغ و بزرگنمایی دروغین به نام آمریکا و با کمک آمریکا بیان میکنند ...