نقشه ی پیشروی امروز ارتش در عرافیت تحتا از نمایی دیگر :

نقشه با کیفیت : http://s3.img7.ir/3c5l0.jpg