فلوجه، رمادی؛ تکریت و به صورت کلی اکثر مناطقی که اهل سنت تندرو و حزب بعث در اونها تلفیق شده بود از مناطقی بودن که هیچ وقت تسلط کامل بر اونها صورت نگرفت.

از طرف دیگه همین حضور نامیمون و تجاوزگونه کشورهای غربی به عراق بود که باعث بسیاری تندروی ها در این کشور شد که بزرگترین نمود اون رو در پیشروی یک هفته ای داعش در یک چهارم خاک عراق میشه مشاهده کرد.