جبهات نبرد در این مناطق بسیار بهم نزدیک بوده و هر حرکت وعملیاتی میتواند سرنوشت جبهات دیگر را تغییردهد..

سبز مناطق تحت سیطره ی ارتش

بنفش مناطق درگیر

نقاط آبی : مناطق نظامی