نقشه با کیفیت (1.2 مگ) : http://www.mediafire.com/convkey/356a/06prbbhooiid2ptzg.jpg

قبل از سقوط حلصه ، برنه و زیتان تخلیه شده بودند ..

هدف نهایی تروریستها از عملیات در این محور رسیدن به جبل عزان و تصرف آن هست . مسلحین شانسی برای ورود به حلب از سمت جنوب و غرب ندارند ، تنها راه ممکن برای ورود به شهر حلب (بصورت گسترده) و تصرف شهر حلب ، رسیدن به جبل عزان و برگردان وضع به دو سال پیش هست ...
نبردهای تل عزان ..