پیام دوم داعش به آمریکا ...

ذبح نفر دوم و تهدید سومین نفر به ...


amirarslankhan