این دو فایل حاوی دو نظرسنجی از شهروندان عراق و سوریه هست که حدود 40 سوال اساسی از هر کدوم صورت گرفته. (یه پست در موردش رفتیم)..

جمع آوری جمعیت آماری مطلوب در سوریه کار سختیه که انگار این موسسه تونسته بهش دسترسی پیدا کنه.هرچند تجربه ثابت کرده هر طرفی به نفع خود آمار رو دستکاری میکنه ولی با این حال باز هم در این آمار به دولت اسد بیشترین گرایش و به داعش کمترین گرایش لحاظ شده که منطقیه.

سوریه: http://www.opinion.co.uk/perch/resources/syriadata.pdf

عراق: http://www.opinion.co.uk/perch/resources/iraqdata.pdf