نجران در جنوب عربستان، منطقه ای است در مرز یمن با وسعت حدود 130هزار کیلومتر مربع و با جمعیت تقریبی 500هزار نفر که 400هزار نفر تبعه سعودی و باقی غیر سعودی هستند.

Najran_in_Saudi_Arabia_svg.png

این منطقه جزئی از سرزمین یمن بزرگ میباشد که طی جنگهای شدیدی که اوایل قرن بیستم بین پادشاهی متوکلی یمن و پادشاهی سعودی در گرفت سرانجام طی قرارداد صلح طائف در سال 1934 منطقه نجران بین یمن و عربستان سعودی تقسیم شد.

Greater_Yeman.png

بیشتر ساکنان این منطقه شیعه اسماعیلی هستند که با شیعیان یمن ارتباط نزدیکی دارند. در هند و پاکستان نیز شیعیان اسماعیلی حضور دارند.

در سال 2000 میلادی تبعیضهای پادشاهی عربستان و برخوردهای نامناسب با مردم منطقه موجب بروز خشونتهایی شد که به درگیری مسلحانه هم کشیده شد اما در نهایت با توافقات حاصل شده، مردم منطقه نجران دارای آزادیهای مذهبی بیشتری شدند.

/میلیتاری