این دو نفر هم بهمراه 24 نفر از نیروهای سوری به مناطق امن رسیدند .

پدر و مادر یکی از اینها در هنگام عقب نشینی از بیمارستان جسر الشور به شهادت رسیدند .