در بین نجات یافته های بیمارستان جسر الشغور تعدادی کودک و زن هم بودند ...

تروریستهای بی دین در تمام طول این مدت و در مسیر برگشت بر سر این کودکان هم آتش میریخت .

تعدادی از منابع میگن که این افراد برای روستای اشتبرق هستند و تعدادی هم میگن که هنگام عقب نشینی از شهر جسر الشغور به این بیمارستان آمده اند .در نهایت شکر خدا به سلامت به محل امن رسیدند