اسامی 80 نفر از قهرمانان بیمارستان جسر الشغور که نجات پیدا کردند و به محلهای امن رسیدند .

70 نفر دیگر هم ، بعدا رسیدند .

گفته میشد حدود 250 نفر در بیمارستان بودند .

تصاویر تعدادی از نجات یافتگان بیمارستان جسر الشغورحدود 170 نفر از 250 نفر نجات پیدا کردند .