پس از عقب نشینی ناگهانی داعش از چند هزار کیلومتر مربع از پیشرویهاش در لیبی و به مرکزیت سرت، هر روز حلقه محاصره نیروهای داعشی موجود در بافت قدیم شهر سرت تنگ تر میشه.
طی دو هفته اخیر داعش با از دست دادن دانشگاه، ایستگاه رادیویی، بیمارستان و محله عسکری سرت، عملا تنها در بافت قدیم شهر در حال مقاومتی بسیار شکننده هست